KASTRUP FORSAMLINGSHUS

Vedtægter

Vedtægter for Kastrup Forsamlingshus Jens Holm´s Minde

§ 1
Foreningens navn er ”Kastrup Forsamlingshus – Jens Holm´s Minde”.
Foreningen har sit hjemsted i Kastrup, Gram.

§ 2
Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

§ 3
Som medlem kan optages enkeltpersoner eller sammenslutninger med bopæl på eller med tilknytning til egnen.

§ 4
Medlemmer har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter personlig

§ 5
Medlemskab kan ikke overdrages.

§ 6
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

§ 7
Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, salg af medlemsbeviser, belåning samt udlejning af foreningens lokaler.

§ 8
Foreningens regnskab er kalenderåret.

§ 9
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

§ 10
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 3 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11
Bestyrelsesmøder afholdes, når formand eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mener det påkrævet, dog mindst en gang i kvartalet. Der føres protokol over møderne.

§12
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker i den lokale presse. Ethvert medlem har 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der har været medlem i mindst 7 dage,
og er fyldt 18 år

§ 13
Dagsorden for generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetæller.
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
 • Kassererens
 • fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse –
  der gives kopi af regnskabet til fremmødte medlemmer.
 • Medlemskontingent.
 • Indkomne forsalg – skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af revisorer.
 • Valg af suppleanter.
 • Eventuelt – herunder kan intet vedtages.


§ 14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker det. Den ekstraordinær generalforsamling indvarsles som den ordinære generalforsamling.

§ 15
Vedtægtsændring kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Forslag til ændringer af vedtægter skal være indgivet skriftligt til formanden senest 2 måneder før generalforsamlingen.

§ 16
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

§ 17
Salg af fast ejendom eller opløsning af foreningens skal vedtages på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum.
Ved eventuel opløsning overgår foreningens formue til almennyttige velgørende formål i Kastrup sogn.